Uchwały Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na V Sesji Rady Gminy w dniu 11 marca 2019 r.

2019-03-26

Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji

Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Skarbimierz

Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli

Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle

Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skarbimierz

Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 253 – obręb Małujowice

Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz-Osiedle

Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2019

Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Skarbimierz

Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle

Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Skarbimierz do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz

Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Skarbimierz zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo, zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz

Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skarbimierzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024

Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/138/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Rady Gminy Skarbimierz w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz-Osiedle

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na IV Sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2019 r.

2019-02-08

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skarbimierz na 2019 r. (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/29/2019 (doc)

Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/30/2019 (doc)

Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego Gminy Skarbimierz dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/31/2019 (doc)

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/32/2019 (doc)

Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/33/2018 (doc)

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle Panią Grażynę Burską (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/34/2018 (doc)

 

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na III Sesji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2018 r.

2019-01-14

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. (pdf)

Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (pdf)

Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (pdf)

Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (pdf)

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezinie (pdf)

Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (pdf)

Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz (pdf)                                      

Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz (pdf)

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dział spadku 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Przylesie, gmina Olszanka, na rzecz Moniki Mickiewicz bez obowiązku spłaty (pdf)

Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2019 rok (pdf)

Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (pdf)

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ”Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” (pdf)

Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz członkom rady osiedla (pdf)

Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pdf)

Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pdf)

Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” (pdf)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Łukasik
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Dróbka
Liczba odwiedzin:3692