Uchwały Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2021 r.

2021-04-13

Nr XXI/159/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.

Nr XXI/160/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Nr XXI/161/2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zwanowicach.;

Nr XXI/162/2021 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie w gminy Skarbimierz na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

Nr XXI/163/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz (str. od 1 do 50)

Nr XXI/163/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz (str. od 51 do 100)

Nr XXI/163/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz (str. od 101 do 130)

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2, 3 i 4 (pdf)

Nr XXI/164/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2021.;

Nr XXI/165/2021 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.;

Nr XXI/166/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Nr XXI/167/2021 w sprawie Przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji Pana Adama Kani.

Nr XXI/168/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do EKO-SKARBIMIERZ Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu – Osiedlu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w zamian za udziały.

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XX Sesji Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2020 r.

2021-01-13

XX/143/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/144/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/145/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/146/2020 w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.;

XX/147/2020 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/148/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/149/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/150/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/151/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/152/2020 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/153/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/154/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/155/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/156/2020 w sprawie „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/157/2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

XX/158/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Wyniki głosowania imiennego (doc)

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XIX Sesji Rady Gminy w dniu 28 października 2020 r.

2021-01-04

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Łukasik
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Dróbka
Liczba odwiedzin:10716