Uchwały Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na VII Sesji Rady Gminy w dniu 07 czerwca 2019 r.

2019-06-25

Uchwała nr VII/57/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum zaufania

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/57/2019

Uchwała nr VII/58/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2018 rok

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/58/2019

Uchwała nr VII/59/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Skarbimierz absolutorium

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/59/2019

Uchwała nr VII/60/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/60/2019

Uchwała nr VII/61/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/61/2019

Uchwała nr VII/62/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/62/2019

Uchwała nr VII/63/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/146/2012 r. Rady Gminy Skarbimierz z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/63/2019

Uchwała nr VII/64/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do spraw inwentaryzacji mienia komunalizowanego na rzecz Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/64/2019

Uchwała nr VII/65/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Skarbimierz dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/65/2019

Uchwała nr VII/66/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji inwestycji polegającej na realizacji zabudowy mieszkaniowej na działce numer 276/1 w Skarbimierzu-Osiedle

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/66/2019

Uchwała nr VII/67/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Protokół z głosowania do uchwały nr VII/67/2019

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na VI Sesji Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2019 r.

2019-05-31

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na V Sesji Rady Gminy w dniu 11 marca 2019 r.

2019-03-26

Uchwała nr V/35/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

Protokół z głosowania do uchwały nr V/35/2019 (doc)

Uchwała nr V/36/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Protokół z głosowania do V/36/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/37/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie emisji obligacji

Protokół z głosowania do V/37/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/38/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2020 środków stanowiących fundusz sołecki

Protokół z głosowania do V/38/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/39/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Statutu Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do V/39/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/40/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli

Protokół z głosowania do V/40/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/41/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz-Osiedle

Protokół z głosowania do V/41/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/42/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do V/42/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/43/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji inwestycji polegającej na budowie boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 253 – obręb Małujowice

Protokół z głosowania do V/43/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/44/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Skarbimierz-Osiedle

Protokół z głosowania do V/44/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/45/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2019

Protokół z głosowania do V/45/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/46/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do V/46/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/47/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle

Protokół z głosowania do V/47/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/48/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Skarbimierz do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Protokół z głosowania do V/48/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/49/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do V/49/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/50/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Skarbimierz zadania publicznego w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo, zamieszkałych na terenie Gminy Skarbimierz

Protokół z głosowania do V/50/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/51/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skarbimierzu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Protokół z głosowania do V/51/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/52/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024

Protokół z głosowania do V/52/2019 uchwały (doc)

Uchwała nr V/53/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/138/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. Rady Gminy Skarbimierz w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców osiedla Skarbimierz-Osiedle

Protokół z głosowania do V/53/2019 uchwały (doc)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Łukasik
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Dróbka
Liczba odwiedzin:11546