Uchwały Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy w dniu 08 października 2021 r.

2021-10-18

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXII Sesji Rady Gminy w dniu 18 czerwca 2021 r.

2021-06-30

Uchwała Nr XXII/169/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Skarbimierz wotum zaufania.

Uchwała Nr XXII/170/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Skarbimierz za 2020 rok.

Uchwała Nr XXII/171/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skarbimierz.

Uchwała Nr XXII/172/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.;

Uchwała Nr XXII/173/2021 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości w Małujowice.

Uchwała Nr XXII/174/2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.; (uchwała  przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu).

Uchwała Nr XXII/175/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Skarbimierz na rok szkolny 2021/2022.

Uchwała Nr XXII/176/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Brzeg na wykonanie zdania w zakresie prowadzenia Punktu Pomocy Kryzysowej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, z terenu Gminy Skarbimierz.

Uchwała Nr XXII/177/2021 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Uchwała Nr XXII/178/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi /dane niepodlegające udostępnianiu – art.5 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej/ na Skarbnika Gminy Panią Urszulę Zacierkę i Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu Panią Grażynę Burską.

Uchwała Nr XXII/179/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.

Uchwała Nr XXII/180/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

 

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2021 r.

2021-04-13

Nr XXI/159/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.

Nr XXI/160/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Nr XXI/161/2021 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zwanowicach.;

Nr XXI/162/2021 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie w gminy Skarbimierz na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

Nr XXI/163/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz (str. od 1 do 50)

Nr XXI/163/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz (str. od 51 do 100)

Nr XXI/163/2021 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz (str. od 101 do 130)

Załącznik nr 1 (pdf)

Załącznik nr 2, 3 i 4 (pdf)

Nr XXI/164/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2021.;

Nr XXI/165/2021 w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.;

Nr XXI/166/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Nr XXI/167/2021 w sprawie Przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji Pana Adama Kani.

Nr XXI/168/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do EKO-SKARBIMIERZ Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu – Osiedlu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w zamian za udziały.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Łukasik
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Dróbka
Liczba odwiedzin:13732