Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Skarbimierz

Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 21 marca 2022 r.

2022-04-07
 1. Nr XXVIII/224/2022 w sprawie zmiany planu budżetu.;(uchwała przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej)
 2. Nr XXVIII/225/2022 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;(uchwała przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej)
 3. Nr XXVIII/226/2022 w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Skarbimierz na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.;(uchwała przesłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej)
 4. Nr XXVIII/227/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy „Miętowa” w Żłobiźnie.;
 5. Nr XXVIII/228/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w Skarbimierzu.;
 6. Nr XXVIII/229/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz.;
 7. Nr XXVIII/230/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skarbimierz w roku 2022.;
 8. Nr XXVIII/231/2022 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy Skarbimierz na lata 2021-2032.;
 9. Nr XXVIII/232/2022 w sprawie wyrażenia opinii oraz wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Skarbimierz – Osiedle.;
 10. Nr XXVIII/233/2022 w sprawie warunków przyznania mieszkańcom gminy Skarbimierz świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczpospolitej polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy.;
 11. Nr XXVIII/234/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skarbimierz na lata 2022-2025.

 

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXVI Sesji Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r.

2022-01-18

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXIV Sesji Rady Gminy w dniu 26 listopada 2021 r.

2021-12-03
 1. Nr XXV/190/2021 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021r.
 2. Nr XXV/191/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Nr XXV/192/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;
 4. Nr XXV/193/2021 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2022rok.;
 5. Nr XXV/194/2021 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków   w Gminie Skarbimierz.;
 6. Nr XXV/195/2021 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do EKO-SKARBIMIERZ Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w zamian za udziały.;
 7. Nr XXV/196/2021 w sprawie nadania nazwy ulicy „Miodowa” w Żłobiźnie.;
 8. Nr XXV/197/2021 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.;
 9. Nr XXV/198/2021 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;
 10. Nr XXV/199/2021 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.;
 11. Nr XXV/200/2021 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/88/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli.
 12. Nr XXV/201/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skarbimierz.;
 13. Nr XXV/202/2021 w sprawie ustalenia diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz.;
 14. Nr XXV/203/2021 w sprawie ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców Skarbimierz-Osiedle.;
 15. Nr XXV/204/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego  lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.;
 16. Nr XXV/205/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 4 października 2021r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Łukasik
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Dróbka
Liczba odwiedzin:13735