Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Skarbimierz

Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na IV Sesji Rady Gminy w dniu 21 stycznia 2019 r.

2019-02-08

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skarbimierz na 2019 r. (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/29/2019 (doc)

Uchwała nr IV/30/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/30/2019 (doc)

Uchwała nr IV/31/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Brzeg zadania publicznego Gminy Skarbimierz dotyczącego opieki nad zwierzętami bezdomnymi (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/31/2019 (doc)

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/190/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Skarbimierz (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/32/2019 (doc)

Uchwała nr IV/33/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/33/2018 (doc)

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie skargi na Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Skarbimierzu-Osiedle Panią Grażynę Burską (pdf)

Wyniki głosowania - Uchwała nr IV/34/2019 (doc)

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na III Sesji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2018 r.

2019-01-14

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. (pdf)

Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (pdf)

Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (pdf)

Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (pdf)

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezinie (pdf)

Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (pdf)

Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz (pdf)                                      

Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz (pdf)

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dział spadku 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Przylesie, gmina Olszanka, na rzecz Moniki Mickiewicz bez obowiązku spłaty (pdf)

Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2019 rok (pdf)

Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (pdf)

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ”Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” (pdf)

Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz członkom rady osiedla (pdf)

Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pdf)

Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pdf)

Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” (pdf)

Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na I i II Sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2018 r.

2018-12-13

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr I/1/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skarbimierz (pdf)

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr I/2/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Rady Gminy Skarbimierz (pdf)

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr II/3/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Skarbimierz (pdf)

Protokół z głosowania do uchwały Nr II/3/2018 (doc)

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr II/4/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji Rady Gminy i ustalenia ich składów osobowych (pdf)

Protokół z głosowania do uchwały Nr II/4/2018 (doc)

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr II/5/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Skarbimierz (pdf)

Protokół z głosowania do uchwały Nr II/5/2018 (doc)

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr II/6/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz (pdf)

Protokół z głosowania do uchwały Nr II/6/2018 (doc)

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr II/7/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skarbimierz Panu Andrzejowi Pulitowi (pdf)

Protokół z głosowania do uchwały Nr II/7/2018 (doc)

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr II/8/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK” (pdf)

Protokół z głosowania do uchwały Nr II/8/2018 (doc)

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr II/9/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gmina na 2018r. (pdf)

Protokół z głosowania do uchwały Nr II/9/2018 (doc)

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr II/10/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2019 rok (pdf)

Protokół z głosowania do uchwały Nr II/10/2018 (doc)

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr II/11/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (pdf)

Protokół z głosowania do uchwały Nr II/11/2018 (doc)

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz Nr II/12/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz (pdf)

Protokół z głosowania do uchwały Nr II/12/2018

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Łukasik
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Dróbka
Liczba odwiedzin:3250