Plan pracy Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAPROSZENIE na XXVIII Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 21 marca 2022 r.

2022-03-14

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAPROSZENIE na XXVI Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 29 grudnia 2021 r.

2021-12-22

Treść zaproszenia (doc)

Projekty uchwał w sprawie:

 1. zmiany budżetu gminy na 2021r.;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;
 3. uchwalenia budżetu na 2022 rok.;
 4. wieloletniej prognozy finansowej.;
 5. wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.;
 6. zmiany Uchwały Nr VII/51/2015 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie potwierdzenia członkostwa Gminy Skarbimierz w Stowarzyszeniu „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Działania.;
 7. nadania nazw ulic w miejscowości Łukowice Brzeskie.;
 8. nadania nazwy ulicy „Wierzbowa” w Skarbimierzu – Osiedle.;
 9. opinii o lokalizacji inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych na terenach produkcyjnych, usługowo – produkcyjnych oraz terenach rolnych klas IV,V,VI oraz nieużytkach położonych w granicach Gminy Skarbimierz.;
 10. stanowienia o kierunkach działania wójta.;
 11. przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarbimierz na lata 2021- 2027.;
 12. „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.;
 13. Określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.;
 14. Przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Skarbimierz na 2022 rok.;
 15. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022rok;
 16. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 16 listopada 2021r.;

PROJEKTY UCHWAŁ I ZAPROSZENIE na XXV Sesję Rady Gminy Skarbimierz w dniu 26 listopada 2021 r.

2021-11-19

Program sesji i zaproszenie (doc)

 

Projekty uchwał w sprawie:

 1. Zmiany budżetu gminy na 2021r.
 2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 3. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;
 4. Obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2022rok.;
 5. Ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz.;
 6. Wyrażenia zgody na wniesienie do EKO-SKARBIMIERZ Sp. z o.o. z siedzibą w Skarbimierzu-Osiedlu wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w zamian za udziały.;
 7. Nadania nazwy ulicy „Miodowa” w Żłobiźnie.;
 8. Wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.;
 9. Pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;
 10. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.;
 11. Zmiany uchwały Nr XI/88/2019 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli.
 12. Określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pracujących w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu-Osiedle, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.;
 13. Ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Skarbimierz.;
 14. Ustalenia diet przysługujących radnym Gminy Skarbimierz.;
 15. Ustalenia diet przewodniczącym organów wykonawczych sołectw Gminy Skarbimierz oraz przewodniczącemu samorządu mieszkańców Skarbimierz-Osiedle.;
 16. Zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.;
 17. Rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 4 października 2021r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2016-11-02
Data publikacji:2016-11-02
Osoba sporządzająca dokument:Bartosz Łukasik
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Dróbka
Liczba odwiedzin:6789