Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XX Sesji Rady Gminy w dniu 16 grudnia 2020 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2021

XX/143/2020 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020r.;

XX/144/2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.;

XX/145/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.;

XX/146/2020 w sprawie określania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.;

XX/147/2020 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz.;

XX/148/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz.;

XX/149/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/146/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze szczegółową inwentaryzacją oraz Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Skarbimierz.;

XX/150/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz.;

XX/151/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;

XX/152/2020 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.;

XX/153/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz.;

XX/154/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.;

XX/155/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków własnych gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska na terenie Gminy Skarbimierz.;

XX/156/2020 w sprawie „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

XX/157/2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.;

XX/158/2020 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.;

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wójt Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2021-01-13
Data publikacji:2021-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Wójt Gminy Skarbimierz
Osoba wprowadzająca dokument:Miłosz Maryszczak
Liczba odwiedzin:8