Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na III Sesji Rady Gminy w dniu 10 grudnia 2018 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 stycznia 2019

Uchwała nr III/13/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r. (pdf)

Uchwała nr III/14/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (pdf)

Uchwała nr III/15/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok (pdf)

Uchwała nr III/16/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (pdf)

Uchwała nr III/17/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy Kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Brzezinie (pdf)

Uchwała nr III/18/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (pdf)

Uchwała nr III/19/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Skarbimierz (pdf)                                      

Uchwała nr III/20/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Skarbimierz (pdf)

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dział spadku 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w obrębie Przylesie, gmina Olszanka, na rzecz Moniki Mickiewicz bez obowiązku spłaty (pdf)

Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2019 rok (pdf)

Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok (pdf)

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ”Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019” (pdf)

Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia diet dla członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz członkom rady osiedla (pdf)

Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pdf)

Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych pomocą społeczną w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (pdf)

Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” (pdf)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Rada Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2019-01-14
Data publikacji:2019-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Rada Gminy Skarbimierz
Osoba wprowadzająca dokument:Miłosz Maryszczak
Liczba odwiedzin:327