Uchwały Rady Gminy Skarbimierz podjęte na XXVIII Sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 grudnia 2017

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/191/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/192/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2018 r.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/193/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/194/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/195/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Skarbimierz.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/196/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji budynków poza nieprzekraczalną linią zabudowy.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/197/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia stanowiska w przedmiocie lokalizacji hali namiotowej przy szkole podstawowej w Lipkach.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/198/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Skarbimierz.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/199/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/200/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/200/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/201/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Gminnej Szkoły Podstawowej w Skarbimierzu – Osiedle im. Komisji Edukacji Narodowej w Gminnym Zespole Szkół w Skarbimierzu– Osiedle.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/202/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/203/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2018 rok.

Uchwała Rady Gminy Skarbimierz nr XXVIII/204/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Rada Gminy Skarbimierz
Data utworzenia:2017-12-06
Data publikacji:2017-12-06
Osoba sporządzająca dokument:Rada Gminy Skarbimierz
Osoba wprowadzająca dokument:Miłosz Maryszczak
Liczba odwiedzin:560